Algemene voorwaarden

kinesiologiepraktijk Eindhoven

De behandeling
Privacy van de consulten
Afspraken over de consulten
Betaling en kosten
Aansprakelijkheid
Bijzondere bepalingen

De behandeling

 • De kinesioloog werkt met spiertesten om blokkades op te sporen en om de wijze van behandelen te bepalen. De kinesioloog stelt hiermee geen (medische) diagnose.
 • Een kinesiologiebehandeling kan nooit de traditionele medische zorg vervangen.   
 • Als een cliënt onder behandeling is van een huisarts of specialist, raden we aan die behandeling altijd voort te zetten. De kinesiologiebehandeling is geen vervanging voor de reguliere medische zorg.
 • Met een kinesiologiebehandeling kunnen geen ongeneeslijk zieken worden genezen.
 • De kinesioloog adviseert nooit over medicatie die is voorgeschreven door medische artsen of specialisten. De verantwoordelijkheid daarover blijft bij de betreffende arts/specialist.
 • De kinesioloog kan oefeningen of het gebruik van bepaalde voeding, remedies of supplementen adviseren. Cliënten kiezen zelf of ze dit advies opvolgen of niet.
 • De kinesioloog kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het resultaat van de kinesiologiebehandeling, maar alleen voor de handelingen die tijdens de sessie worden uitgevoerd.
 • We werken op basis van gelijkwaardigheid tussen en zelfverantwoordelijkheid van cliënt en behandelaar.

privacy van de consulten

 • De kinesioloog is verplicht om te handelen volgens de wettelijke voorschriften, zoals vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De kinesioloog moet de VBAG beroepscode naleven
 • De belangen van de cliënt/het kind staan centraal in de behandeling van de kinesioloog.
 • Bij kinderen onder de 12 jaar voert de behandelaar alleen een behandeling uit in aanwezigheid van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene). Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar is begeleiding niet vereist. Als de kinesioloog werkt met kinderen onder de 16 jaar, wordt er een schriftelijke behandelovereenkomst afgesloten met beide ouders, mits zij gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben.
 • De kinesioloog geeft gedurende alle fasen van de behandeling informatie over de behandeling.
 • De cliënt is verplicht om relevante informatie te verstrekken aan de kinesioloog, in de intake, gedurende de behandeling en tijdens de nabespreking.  
 • De kinesioloog heeft een geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt/het kind aan derden verstrekt (artsen en andere behandelaars).
 • De kinesioloog zal de cliënt/het kind op de juiste wijze doorverwijzen naar een collega-kinesioloog of arts als de behandeling niet geschikt of toereikend is.
 • Cliënt en behandelaar mogen geen gebruik maken van video, opnames, etc. zonder uitdrukkelijke toestemming van de ander.

Afspraken over de consulten

 • De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling via de website en de behandelovereenkomst.
 • De kinesiologiebehandeling bestaat uit één of meerdere consulten, waarbij er aan het begin van elk consult een gesprek plaatsvindt.
 • In het eerste consult vindt ook het intakegesprek plaats.
 • Een consult duurt maximaal 1 uur, tenzij vooraf langer is afgesproken.
 • Het consult is als volgt opgebouwd:
  • Het (intake)gesprek: de cliënt vertelt over de klachten en medische geschiedenis en bespreekt het doel van het consult.
  • Met behulp van spiertests wordt gezocht naar onbalans, blokkades en stressoren m.b.t. het doel.  
  • De kinesioloog werkt aan het herstellen van de balans met behulp van diverse behandeltechnieken
  • Het effect van de behandeling wordt getest
  • Evaluatie van het consult met de cliënt 
 • De relatie tussen kinesioloog en cliënt is therapeutisch en voor een bepaalde periode.
 • De behandeling richt zich op de hulpvraag en behandeldoelen die de cliënt aandraagt. Deze doelen kunnen gaandeweg het traject worden aangepast.
 • Na elke sessie overleggen cliënt en kinesioloog over het mogelijke vervolg van de behandeling. De cliënt is te allen tijde vrij om daarin zelf keuzes te maken.

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 64,- per sessie van een uur. Prijsstijgingen worden vooraf aangekondigd.
 • Betalen kan via internetbankieren, contant of via een betaalverzoek van Kinesiologiepraktijk Eindhoven. De kosten van de behandeling dienen direct, maar uiterlijk twee weken na ontvangst van factuur of betaalverzoek te worden voldaan.
 • De behandelingen worden momenteel nog niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Bij het niet nakomen van de betaalafspraak kan kinesiologiepraktijk Eindhoven de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Als de cliënt niet aanwezig kan zijn voor een afspraak, dient hij/zij minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan telefonisch, of via whats-app of e-mail. Als er niet op tijd wordt geannuleerd, kan het volledige bedrag van het consult in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

 • Kinesiologiepraktijk Eindhoven, Janne Huijbers is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
 • Kinesiologiepraktijk Eindhoven, Janne Huijbers geeft geen garantie op genezing en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dat kader.
 • Kinesiologiepraktijk Eindhoven, Janne Huijbers is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren in de buurt van de praktijk of door het betreden van het terrein van de praktijk, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk via de trap, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 • Klachten over de behandeling zijn altijd eerst met de kinesioloog te bespreken. Komen kinesioloog en cliënt er niet uit dan kan de cliënt/ of kunnen wettelijke vertegenwoordigers zich tot de VBAG richten (www.vbag.nl) en voor het tuchtrecht tot de stichting TCZ, Tuchtrecht complementaire zorg (www.tcz.nu).

Bijzondere bepalingen

Medicatie:
medicatie, voorgeschreven door arts of specialist, mag de cliënt nooit zonder overleg met de betreffende arts/specialist aanpassen of stop zetten. Het is van belang dat de cliënt aan de huisarts en/of specialist laat weten ook onder behandeling van een kinesioloog te zijn. Bij elke vorm van twijfel, dient de cliënt contact op te nemen met zijn/haar huisarts of specialist.

Verhindering kinesioloog:
Als de kinesioloog door ziekte of andere redenen gedurende een periode van langer dan vier weken niet in staat is om zelf consulten uit te voeren, kan zij voorstellen om een collega-kinesioloog uit de omgeving in te schakelen die de behandeling overneemt. Als de cliënt dit niet wil, dient dit schriftelijk / per e-mail aan de kinesioloog meegedeeld te worden en eindigt de behandelovereenkomst. Dit gebeurt per datum van ontvangst van het schrijven van de cliënt.


Telefonisch spreekuur:
Als er tijdens de therapieperiode vragen of opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wil bespreken, dan kan via e-mail, sms of whats-app een telefonisch consult aangevraagd worden. De cliënt wordt daarna zo snel mogelijk gebeld. Gesprekken van meer dan 15 minuten kosten € 16,- per kwartier.